Η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει το εργασιακό καθεστώς των ναυτικών εφαρμόζει έλαβε τα εξής μέτρα :

1. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η καταβολή επιδότησης για τους ανέργους ναυτικούς που η επιδότηση της ανεργίας τους έχει λήξει ή λήγει στο 1ο τρίμηνο του 2020.

Επιπρόσθετα, για τους ανέργους ναυτικούς προβλέπεται η εγγραφή τους στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και η τακτική επιδότησή τους για έξι (6) μήνες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, με την υποχρέωση να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου και μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του μέτρου έως 6 μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

2. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η διάρκεια της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχει ο Οίκος Ναύτου και η οποία λήγει ή έληξε στο 1ο τρίμηνο του 2020.

3. Παρατείνεται έως 31.05.2020 η ισχύς των χειμερινών συνθέσεων των πλοίων της ακτοπλοΐας, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως 6 μήνες.

4. Θεσμοθετείται δικαίωμα λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για περιπτώσεις:

– ναυτικών των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται, εκτός αυτών που έχουν ορισθεί ως προσωπικό φύλαξης – ασφαλείας σε :

α. σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία έχουν διακόψει μετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου,

β. σε πλοία που έχει επιβληθεί απαγόρευση εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,

γ. σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και έχουν παύσει την αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,

δ. σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις,

ε. σε πλοία που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α’ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020

– ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών – οχηματαγωγών συμπεριλαμβανομένων τουριστικών, και φορτηγών -οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.

Επιπλέον, θεσμοθετείται μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας κατά 40%, για ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

5. Παρατείνεται έως 31.07.2020 η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Συνολικά, από 22/5/20 θα καταβληθεί σε Έλληνες ναυτικούς μέσω του Οίκου Ναύτου το ποσό των 3,06 εκ. €.

Συγκεκριμένα :

-Εντός  Μαΐου, 2.160  ναυτικοί θα λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, συνολικού ύψους 1,84 εκ. €,

-Από τις αρχές Ιουνίου θα αρχίσει να καταβάλλεται και το επίδομα ανεργίας συνολικού ύψους 1,22 εκ. € το οποίο αφορά περίπου  3.500 άνεργους ναυτικούς.

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2209/Β/06.06.2020)

Ανακοίνωση ΥΝΑΝΠ

ΦΕΚ 90/Α/2020 / αρθ.40

Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α/25.04.2020)

ΦΕΚ 1128/Β/02.04.2020

ΦΕΚ 75/Α/30.3.2020 / αρθ. 63