• Μέτρα για την προστασία της Ναυτικής Εργασίας και την ακτοπλοΐα

Η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει το εργασιακό καθεστώς των ναυτικών εφαρμόζει έλαβε τα εξής μέτρα :

1. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η καταβολή επιδότησης για τους ανέργους ναυτικούς που η επιδότηση της ανεργίας τους έχει λήξει ή λήγει στο 1ο τρίμηνο του 2020.

Επιπρόσθετα, για τους ανέργους ναυτικούς προβλέπεται η εγγραφή τους στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και η τακτική επιδότησή τους για έξι (6) μήνες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, με την υποχρέωση να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου και μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του μέτρου έως 6 μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

2. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η διάρκεια της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχει ο Οίκος Ναύτου και η οποία λήγει ή έληξε στο 1ο τρίμηνο του 2020.

3. Παρατείνεται έως 31.05.2020 η ισχύς των χειμερινών συνθέσεων των πλοίων της ακτοπλοΐας, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως 6 μήνες.

4. Θεσμοθετείται η υπαγωγή των ναυτικών στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, για περιπτώσεις:

-ναυτικών που η σύμβαση ναυτολόγησης τους έληξε από 1.3.2020 έως 31.03.2020 για οποιονδήποτε λόγο πλην δικής τους υπαιτιότητας, ασθένειας ή τραυματισμού.

-ναυτικών που είναι ναυτολογημένοι ή επρόκειτο να ναυτολογηθούν σε πλοία, των οποίων οι πλοιοκτήτριες εταιρείες αποφασίζουν να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογίων τους ή δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει προγραμματισμένα δρομολόγια

-ναυτικών που απασχολούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία (άνω των 24m) που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα

-ναυτικών ναυτολογημενων σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων.

Επιπλέον, θεσμοθετείται μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας κατά 40%, για ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

5. Παρατείνεται έως 31.07.2020 η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων

ΦΕΚ 90/Α/2020 / αρθ.40

Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α/25.04.2020)

ΦΕΚ 1128/Β/02.04.2020

ΦΕΚ 75/Α/30.3.2020 / αρθ. 63