Η κυβέρνηση,  προχώρησε στη λήψη  έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19.

Συγκεκριμένα:

1. Αν σε πλοίο υπό ελληνική σημαία δεν είναι δυνατή, για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, όπως, ιδίως, λοιμούς, πανδημίες, επιδημίες, ασθένειες, πλημμύρες, τυφώνες, ταραχές ή πολεμικές συγκρούσεις, η διενέργεια μίας ή περισσοτέρων εκ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση, έγκριση ή θεώρηση ενός ή περισσοτέρων κυβερνητικών πιστοποιητικών και λοιπών σχετικών βεβαιώσεων και εγγράφων, εντός των καθοριζομένων από την κείμενη νομοθεσία χρονικών διαστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών διαστημάτων για τα οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση παράτασης, είναι δυνατόν να χορηγείται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παράταση χρονικού διαστήματος έως τεσσάρων (4) μηνών για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και για την έκδοση, έγκριση ή θεώρηση των σχετικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και εγγράφων, κατόπιν κατάλληλα τεκμηριωμένου και έγκαιρου αιτήματος του εξουσιοδοτημένου οργανισμού, που τα εκδίδει ή εγκρίνει ή θεωρεί ή της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, εφόσον τα προαναφερόμενα εκδίδονται ή εγκρίνονται ή θεωρούνται από τον Κ.Ε.Π. ή από τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.). Προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης είναι η διενέργεια επιθεώρησης με τεχνικές απομακρυσμένης επιθεώρησης (Remote Inspection Techniques, R.I.T.) με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το χορηγούμενο χρονικό διάστημα παράτασης δύναται να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Αν σε πλοίο υπό ελληνική σημαία δεν είναι δυνατή, για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η διενέργεια επιθεώρησης προς διαπίστωση της αποκατάστασης ζημίας ή βλάβης, δύναται αυτή να διενεργείται από τον φορέα πιστοποίησης του πλοίου με τεχνικές απομακρυσμένης επιθεώρησης (R.I.T.), κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, για πλοία που παρακολουθούνται από τον Κ.Ε.Π. ή τα Τ.Κ.Ε.Π., ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του

εξουσιοδοτημένου οργανισμού και έγκρισης από τον Κ.Ε.Π., για πλοία που παρακολουθούνται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

Άρθρο 76 του ν. 4757/20, ΦΕΚ A 240/01.12.2020