Η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη  έκτακτων μέτρων στήριξης και διευκόλυνσης  της  ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19.

Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, και, και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.9.2021, χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση . Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

ΥΑ 2233.1-34/20340/2021 ΦΕΚ Β 1196/29.03.2021, (προηγ. ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 αρθ. 125 (προηγ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/Α/30.03.20 αρθ. 64)