Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή,  χορηγείται παράταση έως 30.06.2022.ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν,   πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.

(προηγ. ΦΕΚ Β 4502/30.09.2021 (προηγ. ΥΑ 2233.1-34/20340/2021 ΦΕΚ Β 1196/29.03.2021,  ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 αρθ. 125 (προηγ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/Α/30.03.20 αρθ. 64)