Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, , και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από  01.10.2021  χορηγείται παράταση έως 30.11.2021 . Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν,  πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.

ΦΕΚ Β 4502/30.09.2021 (προηγ. ΥΑ 2233.1-34/20340/2021 ΦΕΚ Β 1196/29.03.2021, (ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 αρθ. 125 (προηγ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/Α/30.03.20 αρθ. 64)