Η κυβέρνηση,  προχώρησε στη λήψη  έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19.

Συγκεκριμένα:

α) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δύναται να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 και Οκτώβριο 2020 κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που οι παραχωρησιούχοι έχουν ήδη καταβάλλει στο ακέραιο το οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της ζώνης λιμένα για προγενέστερους μήνες, οι προαναφερόμενες μειώσεις συμψηφίζονται με την επόμενη δόση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος της τρέχουσας παραχώρησης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

β) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογήν κανονιστικής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται στην παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 αρθ. 191 (προηγ. ΦΕΚ 84Α/13-4-20, αρθ. 68)