1. Για χρονικό διάστημα από την 23.12.2020 και έως τις 31.05.2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου, δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 31 Μαΐου 2021 για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος.

2. Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ορίζεται έως του ποσού των πενήντα  εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).

4. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της ΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/9560/06.02.2021 εκκινεί από τη δημοσίευση της ήτοι 6/2/2021.

ΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/ 23663/2021 ΦΕΚ Β 1312/05.04.2021, ΚΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/21444/2021 ΦΕΚ Β 1228/31.03.2021, ΥΑ 2252.1.1/9560 (Β 459/06.02.2021),( προηγ. ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 ,αρθ. 127, ΦΕΚ 207Α/ 27-10-2020, αρθ. 282, ΚΥΑ ΦΕΚ 5159 Β’/ 22-11-2020, ΥΑ ΦΕΚ 5201 Β’/ 24-11-2020, ΥΑ ΥΝΑΝΠ ΦΕΚ 3776Β/ 08-09-2020, ΚΥΑ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΦΕΚ 4008Β/18-09-2020, ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΕΚ 4132Β/25-09-2020, ΦΕΚ 2878Β/16-7-20, ΚΥΑ ΦΕΚ 2735/04-7-2020, ΦΕΚ 2851/13-7-2020, ΦΕΚ 2492Β/23-6-2020, ΦΕΚ 1642Β/1-5-2020, ΦΕΚ 1470Β/16.04.20Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30.03.20) αρθ. 62, ΚΥΑ χρηματοδότησηςΦΕΚ 1426Β/15-4-20)