Πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εργαστούν σε εποχικές αγροτικές εργασίες χωρίς θεώρηση εισόδου στη χώρα. Εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχική απασχόληση, υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από παράβολο 100 €, Υπεύθυνη Δήλωση και Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή εκτροφής.

ΦΕΚ 90/Α/1.5.2020 / άρθρο 42