Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2  καθορίζονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα καθορίζονται: 

1) το πεδίο εφαρμογής- ορισμοί, 

2) τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας, 

3) η εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων και τα δωμάτια καραντίνας, 

4) το σήμα Πιστοποίησης “Health First”, 

5)  οι αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων,

 6) Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων, 

7) η επιβολή προστίμων και 

8) η αρχή ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η χρονική ισχύ, από τη δημοσίευσή της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τις 31.05.2022.

Η  υπ΄ αρ. 6632 /21.04.2021(Β΄1632) ΚΥΑ  αντικαθιστά την υπ’  αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β 4687) όμοιες αποφάσεις. 

ΦΕΚ Β΄ 1632/ 21.04.2021