Η ισχύς της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2500/1/16γ΄/29.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1632) έως και τις 31.5.2020, παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της έως και τις 17.7.2020.

Κ.Υ.Α. 2500/1/16-δ/30-5-2020