Για να αποφευχθούν καταστάσεις συγχρωτισμού στα ΜΜΜ και κυκλοφοριακής συμφόρησης στα μητροπολιτικά κέντρα από την χρήση οχημάτων ΙΧ, προβλέπεται η διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα σε ισχύ τίθεται η κατανομή τους σε τρεις ζώνες (7π.μ, 8π.μ ή 9 π.μ) με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης. Κάθε υπηρεσία μεριμνά για την ισομερή κατανομή του προσωπικού στις τρεις ζώνες. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που εργάζονται σε καθεστώς βάρδιας.