• Μένουμε Ασφαλείς – Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Ορίζονται οι παρακάτω διασφαλίσεις διενέργειας ταξιδιών:

1. ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών και η ελάχιστη τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων για τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που διασφαλίζονται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών:

2. η μεταφορά για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, του πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών κατ΄ ανώτατο όριο, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά, με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων

3. η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ https://www.ynanp.gr/el, για τους επιβάτες, πλοιάρχους/ κυβερνήτες, μέλη πληρωμάτων, πλοιοκτητών/ εφοπλιστών, διαχειριστών των πλοίων καθώς και κάθε άλλου υπεύθυνου, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές.

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, χιλίων (1.000) ευρώ.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41080 (ΦΕΚ 2662/Β/30.06/2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35122 (ΦΕΚ 2212/Β/07.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33474 (ΦΕΚ 2094/Β/31.05.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909 (ΦΕΚ 2028/Β/28.05.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36848 (ΦΕΚ 2284/Β/14.06.2020)