• Μένουμε Ασφαλείς – Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού.

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες αποστάσεις ανά τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας κυρίως χώρων – πλην βοηθητικών χώρων – και μέγιστο πληθυσμό ατόμων (μικτός αριθμός: εργαζόμενοι/πελάτες). Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις περί κανόνων τήρησης αποστάσεων επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 / Τεύχος B’ 1869/17.05.2020