Με την ΠΝΠ η οποία δημοσιεύτηκε στις 22/8/2020, καθορίζονται οι όροι για την τηλεργασία στον ιδιωτικό Τομέα και ιδίως τι ισχύει για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες .

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι :

Ο εργοδότης μπορεί να αποφασίσει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική του σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , δικαιούνται να ζητήσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως . Το σχετικό αίτημα, μπορεί να διατυπώνεται κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Ο εργοδότης, οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό-λόγω της φύσεως της εργασίας – ο εργοδότης, υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα , ώστε ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να μην παρέχει εργασία, για την εκτέλεση της οποίας , θα έρχεται σε επαφή με κοινό. Εφόσον η εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επαφή με το κοινό, , ο εργοδότης, υποχρεούται να θέσει τη σύμβαση εργασίας σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να προστατευθεί η υγεία του εργαζομένου. Αν ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν συμμορφώνεται με όσα προβλέπει η ΠΝΠ, του επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

ΠΝΠ ΦΕΚ Α /161/22-8-2020