Μετακινήσεις εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και:

α) Από και προς την εργασία βεβαίωση κίνησης τύπου Α, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,

β) για λόγους υγείας, μετάβαση σε τελετή ή μετάβαση για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων βεβαίωση κίνησης τύπου Β σε έντυπη μορφή ή sms

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis , ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

ΦΕΚ Β’  98/16.01.2021