Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων για τις θαλάσσιες συνδέσεις εντός Ελλάδος.

Συγκεκριμένα από  13 έως 20  Σεπτεμβρίου  2021  ώρα 6:00

                                                                                                                                      Επιβατηγά, επιβατηγά – οχηματαγωγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα και τις λάντζες                                                                                                                                                                                        Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού επιδεικνύουν: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2.9.2021 (Β’ 4050) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 ή β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, αντιστοίχως, ασχέτως προορισμού υποβάλλονται έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν το ταξίδι τους σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη. Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες  πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, (δωρεάν διάθεση). Οι ανωτέρω διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δαπάνη των επιβατών, και αποδεικνύονται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης  έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Ειδικώς η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr. Όπου δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία ή ιδιώτες ιατροί, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς                     α) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και λοιπά ηπειρωτικά λιμάνια ,καθώς και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες: αα) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.  50285/11.8.2021 (Β’ 3712) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή αβ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR  και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο,  ή αγ ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) , εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες από μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου   Οι παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από  δώδεκα (12)   ετών και άνω.   β) από τις υποχρεώσεις της περ. α) εξαιρούνται βα)οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) ββ) οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφέρειας  οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, βγ)οι επιβάτες που μετακινούνται i) στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, ii) στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο- Αντίρριο, καθώς και iii) στις πορθμειακές γραμμές  Πόρος – Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας,  Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, Κόστα – Σπέτσες, Μετόχι- Ύδρα, Ερμιόνη – Ύδρα, Χάνια-Τριζόνια Φωκίδος, Αλογόπορος-Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας και Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας – Καστός – Κάλαμος αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους του Πόρου, του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, της Ελαφονήσου, της Αμμουλιανής, των Σπετσών, της Ύδρας, Τριζονίων, της δημοτικής ενότητας Τρικερίου, του Καστού και του Καλάμου, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. βδ) οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου  (selftest)  είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. γ) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α) ή, εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.   δ)Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/.   ε) Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία και τις λάντζες:  μέχρι 80% του επιτρεπόμενου αριθμού μεταφοράς επιβατών ή 85% αν το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%). ε) Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα: i) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και ii) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (i).   στ. Από το Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 και ώρα 06.00 απαγορεύεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λάντζες, θαλάσσια ταξί, μικρά σκάφη, επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά πλοία, καθώς και τα ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, η οργάνωση και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται: α) Στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. β) Στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες των πλοίων/σκαφών:  1η παράβαση: – Διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 2η παράβαση: – Διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.   ζ. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, (https://www.ynanp.gr/el/).      
 Ιδιωτικά και επαγγελματικά  πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια      1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται: α) Η διενέργεια ταξιδίου: αα) για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής και προστίθεται σε εκείνη των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και αγ) για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών. β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. 2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά όταν αυτό είναι εφικτό. 3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής,  πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/ ).      
                   Κρουαζιερόπλοια1.α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου  Θεσσαλονίκης  και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/). γ) Εφόσον στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιήγησής τους καταπλεύσουν σε χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, χωρίς κατάπλου σε ελληνικά λιμάνια. Αν κατά τον κατάπλου δε διενεργήθηκε αποβίβαση επιβατών και οιαδήποτε διεπαφή των επιβαινόντων στις χώρες αυτές, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με κατάπλους σε ελληνικά λιμάνια, κατόπιν σχετικής   έγγραφης ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών από τους πλοιάρχους τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων σε ελληνικό λιμένα.   δ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28690/10.5.2021 όμοια «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ). ε) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στις λάντζες επιβίβασης/αποβίβασης των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων είναι ίσος με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών αυτών. Σε περίπτωση που από την ως άνω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι επιβάτες πραγματοποιείται μεταξύ της μεταφοράς διαφορετικών ομάδων ατόμων.   2. Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών, σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας σε λοιπά νησιωτικά λιμάνια αποκλειστικά για λόγους εφοδιασμού και αλλαγής πληρωμάτων με δυνατότητα παραμονής σε αυτά μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες,  καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).   3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.    
              Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες) – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών – Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)    Μέγιστος αριθμός  εκατόν είκοσι (120) ατόμων ατόμων ανά 1.000 τμ επιφανείας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.Μέγιστος αριθμός δύο (2) ατόμων και ξαπλωστρών ή καρεκλών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών.Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) ομπρελών ορίζεται το μήκος των τριών κόμμα οκτώ (3,8) μέτρων.Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μεμονωμένων  ξαπλωστρών και δύο (2) γειτονικών σετ ξαπλωστρών που δεν έχουν κεντρική βάση, αλλά περιμετρική, ορίζεται το ενάμισι (1,5) μέτρο.Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) γειτονικών σετ ξαπλωστρών που το ένα έχει κεντρική σκίαση χωρίς κεντρική βάση, και το άλλο σκίαση από ομπρέλα ορίζεται το μήκος των τριάμισι (3,5) μέτρων.Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη. Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως εκάστοτε ισχύει. ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021 (προηγ. ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, (ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3276/24.7.2021,ΦΕΚΒ΄ 3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,  ΦΕΚ Β΄2879 Β΄, ΦΕΚ Β΄2955 ΦΕΚ2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β’ 2660/18.06.2021 ,ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021,   ΦΕΚ Β΄2366/2021 ,ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021    ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021, ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,   ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β   1194/27.03.2021 , ΦΕΚ Β 1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021( ΦΕΚ Β 648/20.02.2021,ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021, ΦΕΚ Β 454/05.02.2021,    ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,            ΦΕΚ Β΄186/23-01-2021    ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21 ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21,ΦΕΚ 1 Β’ / 02-01-21, ΦΕΚ 5509 Β’ / 15-12-2020, ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020 ΦΕΚ 5255 Β’/ 28-11-2020, ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020, ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020, ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020 αρθ. 12 & 30, ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3165Β/31-7-20, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20 αρθ. 11 & 29, ΦΕΚ 2798/11-7-2020 αρθ. 11 & 28, ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 11, ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020, ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020,)    
ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΥΡΩΣΕΙΣ
    Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες    α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.      
   Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια    α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ  
  Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια    α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο  εκατόν πενήντα (150) ευρώ   β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο (1.000) ευρώ.  
Μη τήρηση υποχρέωσης χρήσης μάσκας, κανόνες τήρησης αποστάσεων και λοιποί κανόνεςΔιοικητικό πρόστιμο για κάθε παράβαση,  με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη,  τριακοσίων (300) ευρώ  
Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.                      1η παράβαση:   Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ, 25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ, 50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ, >75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες  
    Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών από δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. έως δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ.                            1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ, 50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, >75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  
Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) τ.μ.              1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.   2η παράβαση:  -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ, 25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, 50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, >75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.   3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.