επιβατηγά, επιβατηγά – οχηματαγωγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα και τις λάντζες                                                              Από  8 Ιανουαρίου 2022 ώρα 6:00  έως   17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00   Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες [(α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό  για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση . Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους επιδεικνύουν: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.  745/07.01.2022 (Β’ 25) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα αυτής ή β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 8.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και την 4η.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, ασχέτως προορισμού, εφόσον εκτελούν διαδρομές όπου το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapidtest) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών για το PCR και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών για το rapid test πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους .   Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). Η βεβαίωση των ανωτέρω διαγνωστικών ελέγχων α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558), είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19.                Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων , προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας,. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου/εργαζόμενου/απασχολούμενου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου) επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα αυτά, κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους και πριν την επιβίβασή τους στα ως άνω μέσα μεταφοράς, από το προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας/εταιρίας ή από προσωπικό εταιριών φύλαξης (security).     Όπου δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία ή ιδιώτες ιατροί, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη)  δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς Απαγορεύεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λάντζες, θαλάσσια ταξί, μικρά σκάφη, επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά πλοία, καθώς και τα ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, η οργάνωση και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται: α) Στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. β) Στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες των πλοίων/σκαφών:  1η παράβαση: – Διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 2η παράβαση: – Διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.        α)Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία και τις λάντζες:  μέχρι 80% του επιτρεπόμενου αριθμού μεταφοράς επιβατών ή 85% αν το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).  β)Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα: i) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και ii) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (i).   γ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, (https://www.ynanp.gr/el/).      
       ιδιωτικά και επαγγελματικά  πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια      1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων,που διενεργούν τουριστικούς πλόες στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και εκείνα που καταπλέουν από το εξωτερικό, διασφαλίζεται: α) Η διενέργεια ταξιδίου: αα) για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής και προστίθεται σε εκείνη των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και αγ) για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών. β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά [ενός (1) ατόμου ανά δύο (2) τ.μ.].  2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά [ενός (1) ατόμου ανά δύο (2) τ.μ.] εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα υγειονομικά πρωτόκολλα των εν λόγω πλοίων. 3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής,  πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/ ).      
  κρουαζιερόπλοια                                                   κρουαζιερόπλοια1.α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου  Θεσσαλονίκης  και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/). γ) Εφόσον στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιήγησής τους καταπλεύσουν σε χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, χωρίς κατάπλου σε ελληνικά λιμάνια. Αν κατά τον κατάπλου δε διενεργήθηκε αποβίβαση επιβατών και οιαδήποτε διεπαφή των επιβαινόντων στις χώρες αυτές, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με κατάπλους σε ελληνικά λιμάνια, κατόπιν σχετικής   έγγραφης ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών από τους πλοιάρχους τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων σε ελληνικό λιμένα.   δ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28690/10.5.2021 όμοια «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ). ε) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στις λάντζες επιβίβασης/αποβίβασης των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων είναι ίσος με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών αυτών. Σε περίπτωση που από την ως άνω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι επιβάτες πραγματοποιείται μεταξύ της μεταφοράς διαφορετικών ομάδων ατόμων.   2. Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών, σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας σε λοιπά νησιωτικά λιμάνια αποκλειστικά για λόγους εφοδιασμού και αλλαγής πληρωμάτων με δυνατότητα παραμονής σε αυτά μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες,  καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).   3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.    
       ΦΕΚ Β΄32/08.01.2022, ΦΕΚ6214/24.12.2021,.ΦΕΚ Β΄5816/11.12.2021, ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021 , ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021 ,ΦΕΚ Β΄5138/05.11.2021, ΦΕΚ Β΄4919/24.10.2021,ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021,ΦΕΚ Β΄4577/03.10.2021 ,ΦΕΚ Β΄ 4441/25.09.2021,ΦΕΚ Β΄4337/18.09.2021  ΦΕΚ Β 4214/14.09.2021, ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021 (προηγ. ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, ΦΕΚ Β 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3276/24.7.2021,ΦΕΚΒ΄ 3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,  ΦΕΚ Β΄2879 Β΄, ΦΕΚ Β΄2955 ΦΕΚ2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β’ 2660/18.06.2021 ,ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021,   ΦΕΚ Β΄2366/2021 ,ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021    ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021, ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,   ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β   1194/27.03.2021 , ΦΕΚ Β 1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021( ΦΕΚ Β 648/20.02.2021,ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021, ΦΕΚ Β 454/05.02.2021,    ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,            ΦΕΚ Β΄186/23-01-2021    ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21 ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21,ΦΕΚ 1 Β’ / 02-01-21, ΦΕΚ 5509 Β’ / 15-12-2020, ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020 ΦΕΚ 5255 Β’/ 28-11-2020, ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020, ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020, ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020 αρθ. 12 & 30, ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3165Β/31-7-20, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20 αρθ. 11 & 29, ΦΕΚ 2798/11-7-2020 αρθ. 11 & 28, ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 11, ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020, ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020,)    
ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΥΡΩΣΕΙΣ
    Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες    α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.      
   Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια    α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ  
  Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια    α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο  εκατόν πενήντα (150) ευρώ   β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο (1.000) ευρώ.  
Μη τήρηση υποχρέωσης χρήσης μάσκας, κανόνες τήρησης αποστάσεων και λοιποί κανόνεςΔιοικητικό πρόστιμο για κάθε παράβαση,  με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη,  τριακοσίων (300) ευρώ  
Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.                      1η παράβαση:   Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ, 25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ, 50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ, >75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες  
    Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών από δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. έως δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ.                            1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ, 50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, >75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  
Μη τήρηση των μέτρων για επιχειρήσεις που εκμεταλεύονται επιφάνειες παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) τ.μ.              1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ – Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.   2η παράβαση:  -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ, 25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, 50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, >75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.   3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.