​ Η Κυβέρνηση για την  διευκόλυνση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στην επαγγελματική δραστηριότητά τους παρέχει την δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προθεσμία εγγραφής λήγει την Τετάρτη 20   Οκτωβρίου 2020.

Προς διευκόλυνση όσων επιθυμούν να εγγραφούν:

-Έχουν προστεθεί 40 επιπλέον επαγγελματικές ειδικότητες

-Έχει προστεθεί η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδικοτήτων

-Έχει προστεθεί η δυνατότητα τροποποίησης εγγραφής

Σημειώνεται ότι:

-Το Μητρώο δεν απαιτεί την επισύναψη στοιχείων. Αρκούν οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων. 

-Με την εγγραφή στο Μητρώο, οι αιτούμενοι καθίσταται δικαιούχοι των εξής ποσών: 534 ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο, 534 ευρώ για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. Οικ. 39436/994/30.9.2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ, καθίστανται επιπλέον δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με ποσό 800 ευρώ (Μαρτίου-Απριλίου), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.

-Το Μητρώο δεν αποσκοπεί στην εκμετάλλευση ή χρήση των προσωπικών δεδομένων όσων εγγραφούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την ταυτοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο σε περιπτώσεις όπου οι εγγεγραμμένοι έχουν ήδη λάβει ή δεν δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού.

ΚΥΑ υπ’ αρ. Οικ. 39436/994/30.9.2020 (Β’ 4270)