Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τις 20.03.20 o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να λειτουργεί την επιχείρηση με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας ως εξής: α) Ελάχιστη απασχόληση κάθε εργαζομένου επί δύο εβδομάδες ανά μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα β) σχετική οργάνωση της εργασίας ανά εβδομάδα και ένταξη τουλάχιστον του 50% του προσωπικού της επιχείρησης γ) υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.