Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 , η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στο σύνολο της Επικράτειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 (που αφορά τα Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) κοινής υπουργικής απόφασης.

Α] Ειδικότερα, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ:

1. Επανεκκινούν από την 6.4.2021, οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων, των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 83 και 84 ν. 4790/2021.

2. Πραγματοποιούνται κανονικά οι δίκες α’ βαθμού εργατικών διαφορών, διατροφών από το νόμο και ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο ανακοπές, και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

Κατά τα λοιπά σ αυτές τις περιοχές  επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ.

Eιδικότερα :

Ι. Διοικητικά δικαστήρια

1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας:

α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

β) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις (ενώπιον των Τμημάτων), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στο άρθρο 82 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

δ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας

2. Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο.Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

β) Για τις διαφορές ουσίας:

– εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

 -Εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο δημόσιο του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων,

στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα

 Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του ΣτΕ, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Πολιτικές υποθέσεις

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται μόνο:

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α’ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87).

β) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων που αφορούν εργατικές διαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, και διατροφές από το νόμο, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων.

γ) Οι δίκες α’ βαθμού ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

δ) Οι δίκες α’ βαθμού εργατικών διαφορών και διατροφών από το νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

ε) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές  κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο.

στ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) [υπερχρεωμένα], στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

η) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (υπερχρεωμένα).

θ) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων). [Σημ. Δεν εκδικάζονται οι υποθέσεις προσημειώσεων και εξαλείψεων είτε με μάρτυρες είτε χωρίς]

Σημ. Δεν πραγματοποιούνται οι δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου.

3. Ποινικά δικαστήρια

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται:

 α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

γ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.8.2021.

Προθεσμίες

Δεν περιλαμβάνεται στη νέα ΚΥΑ διάταξη (όπως περιλαμβανόταν στις προηγούμενες ΚΥΑ) για την αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων καθώς και για την παραγραφή των συναφών αξιώσεων.  Συνεπώς, επανεκκινούν από την 6.4.2021, οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 84ν. 4790/2021.

Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά γραφεία

Επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Ειδικότερα, ο έλεγχος των αρχείων γίνεται κατόπιν ραντεβού (τόσο στις επείγουσες, όσο και στις μη επείγουσες περιπτώσεις), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Ρόδου που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Β]  Ειδικότερα, στις  περιοχές αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ:

1. Δεν περιλαμβάνεται στη νέα ΚΥΑ διάταξη για την αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων, των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς επίσης και την παραγραφή των συναφών αξιώσεων. (Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021 εδώ). 

2. Πραγματοποιούνται κανονικά οι δίκες α’ βαθμού εργατικών διαφορών, διατροφών από το νόμο και ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο ανακοπές, και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

Κατά τα λοιπά σ αυτές τις περιοχές  επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ.