Στις 29.01.2022 δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/29.01.2022, ΦΕΚ Β, 290) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τα δικαστήρια Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί σελ. 2620-2622.

Επίσης, δημοσιεύθηκε η από 28.1.2022 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄14/29.1.2022), που περιέχει ρυθμίσεις για τη επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ», όπως αυτές ορίζονται στις υπ’αρ. 4034/24.1.2022 (Β’ 186) και 4035/26.1.2022 (Β’ 190) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Προηγούμενη Νομοθεσία:

1.Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει όσα όριζε η προηγούμενη (ΦΕΚ Β 4674/2021)

Νομοθεσία: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 66436 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4919/24.10.2021

Προηγούμενη Νομοθεσία:

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400 (ΦΕΚ τ. Β’ 4577/2021), όσον αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά, κατά περιεχόμενο.

Σελ. 61645-61647

2. Λειτουργία Δικαστηρίων: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την  από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00

“Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4577/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531 (ΦΕΚ τ. Β’ 4441/2021)”.

Βλ. σελ. 60718-60721

3. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Yπουργική Aπόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.58531/25-09-2021 (ΦΕΚ Β 4441) με τίτλο “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00”.

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ (ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021).

Βλ. σελ. 58.822-58.825

4.Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Yπουργική Aπόφαση ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021)  “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00”.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει για δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ότι κατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν:

α. πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

β. πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή

γ. βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Επίσης, προβλέπεται ότι στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια θα ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.x Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
  2.  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Bλ. σελ. 57766-57768

5.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4054/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52666 (Β’ 3958).

Σελ. από 54163-54170

Επίσης, με την υπ΄αριθ. 7560/06-09-2021 απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προβλέπεται ειδικότερα η λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

6.Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 51684/2021 (ΦΕΚ 3899/Β/21-8-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

Ειδικότερα, στον υπ’αρ. 3 του πίνακα προβλέπονται τα μέτρα για Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια,  Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Βλ. σελ. 51549-51555).

Ισχύουν ό,τι και στην προηγούμενη ΚΥΑ.


7. ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021  (ΦΕΚ Β, 3481)

 Με την άνω κοινή υπουργική απόφαση προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη την επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 02.08.2021 έως και 09.08.2021 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Περαιτέρω, όσον αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων και δικαστικών αρχών αναφέρει ρητά σε ποιες περιπτώσεις αυτή αναστέλλεται, ενώ προσδιορίζει σε ποιες διαδικασίες ξεκινά εκ νέου η εκδίκασή τους.

Όσον αφορά στα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία, οι συναλλαγές και η έρευνα στο αρχείο αυτών διενεργούνται κανονικά, ωστόσο στην τελευταία περίπτωση μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τέλος, με την έναρξη ισχύος της άνω απόφασης καταργείται η με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση.

βλ. σελ 47075-47081

8. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3066/9.7.2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2.7.21 (ΦΕΚ Β’ 2879).

Οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις:

– Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2026. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

– Πολιτικές δίκες: εξαιρούνται πλέον της αναστολής και συνεπώς συζητούνται κανονικά με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο όλες οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης, επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο έλεγχος των αρχείων γίνεται κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους.

9.Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197/18.6.2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων δεν σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση. Παραμένουν όσα ισχύουν από την προηγούμενη ΚΥΑ, όπου αυξήθηκε κατά ένα χρόνο (έως το 2025) το όριο παραγραφής των δικών που γίνονται στα Ποινικά Δικαστήρια.

 Βλ. σχετικά σελ. 35185-35190 της νέας ΚΥΑ.

10.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2476/10.06.2021  η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10.6.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων επισημαίνεται η εξής σημαντική διαφοροποίηση:  Oσον αφορά τις Ποινικές δίκες,  πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2025. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

 
Bλ. ειδικότερα σελ. 33074-33079 από το κείμενο της νέας ΚΥΑ.

11. Δημοσιεύθηκε στοΦΕΚ τ. Β’ 2366/5.6.2021  η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων δεν σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506 (ΦΕΚ τ. Β’ 2233/29.5.2021). Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί η υποχρέωση τηρήσεως μέτρων ασφαλείας (τήρηση αποστάσεως 1,5 μ., μέχρι 15 άτομα στις αίθουσες συνεδριάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και αντισηπτικού). 

Επίσης, ακολουθεί η έκδοση κάθε φορά νεότερων ανακοινώσεων για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της χώρας καθώς και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η υπ΄αριθ. 1222/07-06-2021 ανακοίνωση του Προέδρου ΑΠ με το οποίο ορίζεται ότι θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου (όπως αυτή ήδη έχει ορισθεί  και στην με αριθ. πρωτ. 975/10-5- 2021 ανακοίνωση).

12. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  ΦΕΚ τ. Β’ 2233/29.5.2021,  η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

Η ως άνω ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 (ΦΕΚ τ. Β’ 2141/22.5.2021) για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων δεν σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση.

Επίσης, εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 4842/31.05.2021 απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τίτλο «Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 33506/28-05-2021 (ΦΕΚ Β΄2233/29.05.2021).

Υπενθυμίζουμε, ότι οι ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις του άρθρου 82 ν. 4790/2021 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια δυνάμει των οποίων ήταν επιτρεπτή εντός επτά ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, η προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, γραμματίου προείσπραξης και η κατάθεση υπομνήματος, παύουν να ισχύουν μετά την 31η Μαΐου 2021. Μετά την ως άνω ημερομηνία ισχύουν οι πάγιες δικονομικές διατάξεις του ΠΔ 18/1989, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του ν. 4700/2020. Επίσης, βλ. και το  άρθρο 82 του νόμου 4790/2021.

13. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα ΚΥΑ  με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31950/22.5.2021 (ΦΕΚ Β, 2141) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00”.

Συνοπτικά, επισημαίνονται οι εξής σημαντικές διαφοροποιήσεις:

Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2024. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

Διοικητικές δίκες: δεν προβλέπεται πλέον αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και των προθεσμιών της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Πολιτικές δίκες: προβλέπεται πλέον ότι συζητούνται με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο και οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής.

Η νέα ΚΥΑ ρυθμίζει θέματα που αφορούν την λειτουργία των δικαστηρίων στις σελ. 24555-24560.

14.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1944/13.05.2021 η υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια ισχύει για όλο το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως 24/05/2021.

Με την εν λόγω ΚΥΑ εκδικάζονται κανονικά όλες οι υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.   

Για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις επαναλαμβάνεται το διευρυμένο πλαίσιο λειτουργίας, ως ίσχυε δυνάμει της  ΚΥΑ υπ´ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (ΦΕΚ τ. Β 1872/8.5.2021).

15.Σύμφωνα με την ΚΥΑ  υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380/24.4.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1682) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00”.

Η νέα ΚΥΑ δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021). 

Στις σελίδες 20229-20245 του ΦΕΚ προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων, εισαγγελιών, στρατιωτικών δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.

Νομοθεσία: ΚΥΑ η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380/24.4.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1682)

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ: ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021, η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 ΚΥΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου).

Όπως αναφέρουν τα ειδικά ειδησεογραφικά δελτία τύπου, με αλλαγή μόνο στα ποινικά κακουργήματα και πλημμελήματα  που θα εκδικάζονται, εκδόθηκε  η Νέα ΚΥΑ που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων. Η διαφοροποίηση είναι στα Ποινικά , όπου θα υπάρχουν περισσότερες δίκες αφού θα εκδικάζονται πλημμελήματα που παραγράφονται 31/12/2021 (από 31/8/2021) και κακουργήματα που παραγράφονται 31/12/2022 (από 31/12/2021).

Στο τελικό κείμενο προστέθηκαν και  εργατικά, εκουσία και διατροφές στα Εφετεία και σε πρώτο βαθμό (αυτές οι διαδικασίες με μάρτυρες). Ειδικότερα, πέραν των διατροφών  θα εκδικάζονται και η επικοινωνία και επιμέλεια τέκνων με μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στις σελίδες 17340 μέχρι και 17356 του ΦΕΚ προβλέπονται τα μέτρα για τα δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια και κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακεία ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αρ. 4 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/17-4-2021 ΚΥΑ, που ορίζει ότι «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» με την πράξη αρ. 168 / 2021 η Προέδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Πρωτοδικείου από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6 π.μ. και ειδικότερα ποιες δίκες και διαδικασίες εξαιρούνται από την προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 § 1 αρ. 4 περ. 3α΄ της ανωτέρω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/17-4-2021 ΚΥΑ.

ΦΕΚ τ. Β΄ 1682