Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών.

Για τις θρησκευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται εντός χώρων λατρείας που βρίσκονται εκτός κοιμητηρίων, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519  (ΦΕΚ 1816/τ.Β΄/12-5-2020) ΚΥΑ. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων, επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519  (ΦΕΚ 1816/τ.Β΄/12-5-2020) ΚΥΑ – ισχύς από 17.5.2020 έως και 5.6.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807 (ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/2-5-2020) ΚΥΑ