Τα ΚΕΣΥ αναστέλλουν τη δράση τους που απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία των μαθητών. Σχεδιάζουν και συνεχίζουν να παρέχουν, εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές που είτε έχουν αξιολογηθεί είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους για πρώτη φορά.

Η εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση σχεδιάζεται και παρέχεται και στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την υποστήριξη των σχετικών επιστημονικών δομών και με στενή συνεργασία με τους γονείς τους. Σκοπός της είναι η κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών που φοιτούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Αρ. 39317/ΓΔ4/19-3-2020 εγκύκλιος Download

Αρ. 38510/ΓΔ4/17-3-2020 εγκύκλιος Download

Αρ. 41070/ΓΔ4/27-3-2020 εγκύκλιος Download

Αρ. 43569/ΓΔ4/6-4-2020 εγκύκλιος