Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η παρεχόμενη εργασία, θα πραγματοποιείται  εξ αποστάσεως.