Από την 25η Σεπτεμβρίου 2020 και έως την 12η Οκτωβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μονίμων κατοίκων του Ισραήλ υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα,

β) Φέρουν σχετική  βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα                                                                                                   

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form),

δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.                                                                                                                        

 Επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων (10.000) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων.

ΠΝΠ (Α΄ 42), ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Δ1α/ΓΠ.οικ. 58924 /23-9-20