Η Κυβέρνηση, προληπτικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική Επικράτεια, μερίμνησε ώστε :

1. Από την 7η Σεπτεμβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR.

β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα                                                                                                            

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr,

δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα   

Κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Η επιβολή των μέτρων αυτών λήγει στις 21.09.2020.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623/1-9-2020 (ΦΕΚ Β’ 3638/01-09-2020)