• Κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020.

Η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:

α) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,

β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,

 γ) οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έξι (6) έως είκοσι (20) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,

δ) δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν είκοσι έναν (21) έως πενήντα (50) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020,

ε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα (50) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Ιουλίου 2020.

ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020

Α. 1076 (B’ 1135/02.04.2020

Α.1080 (B’ 1294/10.04.2020)

Α.1091 (B’ 1466/16.04.2020)

B’ 1645/03.05.2020

B’ 1862/15.05.2020

B’ 2276/14.06.2020

B’ 2488/22.06.2020

ΦΕΚ B’ 2729/03.07.2020