• Κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Για τη στήριξη της οικονομίας, η Κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού, να λάβουν οικονομική ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Τα αιτήματα για την χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «myBusinessSupport», που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την 19.05.2020, μετά από παράταση λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος.

Η “επιστρεπτέα προκαταβολή” είναι μια μορφή προσωρινού, χαμηλότοκου κρατικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος

Την ενίσχυση μπορούν να λάβουν :

*πληττόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 0 (κανέναν) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά.

* οι επιχειρήσεις πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη ή να είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 και δεν έχουν εξαντλήσει το τιθέμενο ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

*δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις

*να έχουν μείωση του τζίρου στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ή τον μήνα Μάρτιο.

Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Όσοι λάβουν ενισχύσεις:

* δεν θα πληρώσουν τόκους, ούτε κεφάλαιο έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

* από τον Ιανουάριο του 2022, το ποσό της ενίσχυσης θα επιστρέφεται σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

*παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιστρέψουν μόνο ποσοστό 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους έναν χρόνο μετά τη λήξη της ενίσχυσης είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, στη βάση των οποίων εγκρίθηκε η ενίσχυση.

*παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ποσού μόνο 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων στην ΕΡΓΑΝΗ έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι όταν πολλές επιχειρήσεις συνθέτουν μια ενιαία επιχείρηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020

Α. 1076 (B’ 1135/02.04.2020

Α.1080 (B’ 1294/10.04.2020)

Α.1091 (B’ 1466/16.04.2020)

B’ 1645/03.05.2020

B’ 1862/15.05.2020