Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4917/2022 (άρθρο 55), εάν η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτους 2022, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2022 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η διαδικασία καθορισμού των δικαιούχων – εργαζομένων, η διαδικασία απόδοσης

του επιδόματος εορτών Πάσχα καθώς και ο προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2022 για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθορίζονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1819/13.04.2022.

Ν. 4917/2022 – Φ.Ε.Κ. Α’ 67/31.03.2022