Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορονοϊού SARS-COV-2 με την Κ.Υ.Α. Α1114/21 (ΦΕΚ-2149 Β/25-5-21) ρυθμίζονται και ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάιο 2021.

ΦΕΚ Β’ 2149/25-05-21

ΦΕΚ Α’ 78/ 18-5-21