Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό SARS-COV-2 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

   Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του SARS-COV-2, με τις Κ.Υ.Α. Α1114/21 (ΦΕΚ-2149 Β/25-5-21) & ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/615/21 (ΦΕΚ 2830 Β/30-6-2021) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάιο 2021, όπως επίσης, της διαδικασίας και του ορισμού των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα συγκεκριμένα μισθώματα.

ΦΕΚ Β’ 2830/30-06-2020

ΦΕΚ Β’ 2149/25-05-21

ΦΕΚ Α’ 78/ 18-5-21