Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος μισθώματος  ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό SARS-COV-2 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

Με την απόφαση Α1139/21 (ΦΕΚ-2738 Β/25-6-21) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% ή του συνόλου του μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021, στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορονοϊού SARS-COV-2.

ΦΕΚ Β’ 2738/25-6-21

ΦΕΚ Α’ 101/19-06-21