Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος μισθώματος  ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό SARS-CοV-2  ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορονοϊού SARS-CoV-2, με τις αποφάσεις Α1139/21 (ΦΕΚ-2738 Β/25-6-21) & Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 809/21 (ΦΕΚ-3274 Β/23-7-21), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% ή του συνόλου του μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2021, όπως επίσης, της διαδικασίας και του ορισμού των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα συγκεκριμένα μισθώματα.

ΦΕΚ Β’ 3274/23-07-21

ΦΕΚ Β’ 2738/25-06-21

ΦΕΚ Α’ 101/19-06-21