Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργοδοτών από τις συνέπειες της πανδημίας του Κορονοϊού SARS-COV-2 η κυβέρνηση αποφάσισε να παραταθεί κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 30.06.2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Τέλος, η επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών, το δικαίωμα υπαγωγής επιχειρήσεων ή εργοδοτών που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς και οι περιπτώσεις απώλειας των ευεργετημάτων με όλες οι λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Β’ 2834/30.06.2021.

Φ.Ε.Κ. Β’ 2834/2021