Η Κυβέρνηση επεκτείνει την καταβολή αφορολόγητης και ακατάσχετης αποζημίωσης ύψους 800 € που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα  45  ημερών  από  την  17η  Μαρτίου  έως και την 30η Απριλίου 2020, σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω κορονοϊού και ανήκουν στις εξής κατηγορίες: σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και IKE, εκτός των ΑΕ, οι οποίες δεν απασχολούν καθόλου ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζομένους. Προϋπόθεση να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και να έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον επικαιροποιημένο πίνακα της απόφασης. Η  αίτηση  υποβάλλεται,  μέχρι  και  την  28η  Απριλίου  2020,  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  ΑΑΔΕ  «myBusinessSupport».

Επίσης, για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 1/10/2018, δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης.

ΠΝΠ Α΄84 /13.4.2020

Β΄1457/16.04.2020

Β΄1578/24.04.2020

Α΄86/ 25.04.2020