Επιχειρήσεις  που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας COVID-19 θα λάβουν ενίσχυση. 

 Η  συνολική δημόσια δαπάνη της συνημμένης στην παρούσα πρόσκλησης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000 €) ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από τη συλλογική απόφαση 027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Φορέας παρακολούθησης της ενίσχυσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο 3 της Πρόσκλησης. 

Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης, στις οποίες επιβλήθηκαν κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2020, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου συγκεκριμένων περιοχών, περιοριστικά μέτρα επαχθεστερα των προβλεπόμενων για αντίστοιχες επιχειρήσεις στο σύνολο της επικράτειας. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19η Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 23η Απριλίου 2021 ώρα 15:00. 

Η πρόσκληση της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev. gov.gr.

Με τη δημοσίευση πρόσφατου ΦΕΚ Β΄ 1062/18.03.2021 αποφασίστηκε η τροποποίηση της αναλυτικής πρόσκλησης που επισυνάπτεται στην υπ΄ αρ. 29013/8-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β΄900), στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

ΥΑ 29013 (ΦΕΚ 900/Β΄/08.03.2021

ΦΕΚ Β΄ 1062/18.03.2021