Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην προσπάθεια ενημέρωσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού που κατοικεί στην Επικράτεια, εξέδωσε φυλλάδιο οδηγιών σε έξι γλώσσες. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στη μεγαλύτερη διάδοση των βασικών μηνυμάτων πρόληψης και στην καλύτερη ενημέρωση του αλλοδαπού πληθυσμού. Αντίστοιχες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.