Οι ιστοσελίδες στο forma.gov.gr υποστηρίζουν λειτουργικά τη διαδικασία ελέγχου των μετακινήσεων, παρέχοντας αναλυτική πληροφόρηση ως προς τα έγγραφα και τις διαδικασίες βεβαίωσης της μετακίνησης των πολιτών καθώς και απαντήσεις/διευκρινίσεις σε σχετικές απορίες. Το gov.gr ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν. Με ταυτοποίηση μέσω TAXISnet, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν και να επικυρώνουν ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και εξ αποστάσεως, ευρύτατης χρήσης έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.

  • Αρθ.52 του Ν.4635/2019 
  • ΠΝΠ της 20/3/20 (ΦΕΚ Α.68).
  • Υπ’ αριθ. 7334 ΕΞ/2020 και και Υπ’αριθ. 7335 εγκύκλιοι του ΥΨΔ
  • ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 (ΦΕΚ 986,Β)