Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας  και στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊου SARS-COV-2 ορίζονται τα εξής ως προς τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων ανα  περιφερειακή ενότητα αναλογως του επιδημιολογικου επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται:

  1. Ανοιχτά παραμένουν στην Αττική τα Δικαστήρια, ποινικά και αστικά, καθώς τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
  2. Στις δικαστικές αίθουσες επιτρέπονται κατ΄ανώτατο όριο 15 άτομα, οι αποστάσεις καθορίζονται στο 1,5 μέτρο, ενώ κατ’ εξαίρεση ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα 15, εάν κατά την κρίση του προέδρου του Δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής  συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 30.6.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται  ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.
  3. Οι διασκέψεις των Δικαστηρίων για την έκδοση αποφάσεων γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ προβλέπονται μέτρα ώστε μικρός αριθμός πολιτών να επισκέπτεται τις δικαστικές υπηρεσίες.
  • Αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών (λειτουργεί  στη Θεσσαλονίκη), ενώ επιτρέπεται η μέσω διαδικτύου διδασκαλία.
  • Για όλο  το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, τη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αναλογικά τα μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον τούτο είναι εφικτό.
  • Για τη λειτουργία των Έμμισθων και Άμισθων Υποθηκοφυλακείων καθώς και για τα Κτηματολογικά Γραφεία, επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου τους.
  • Επιπλέον, αναστέλλεται:

            α) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

            β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.

  • Συνεχίζονται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Σημείωση: Για τις ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα, μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2020. Ειδικά, για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών, αναμένονται, πέραν των ισχυόντων περιορισμών, επιπλέον μέτρα, τα οποία θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 ΚΥΑ , ΦΕΚ 4831B/2.11.2020