Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας όλων των πολιτών και πρωτίστως των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2  αποφάσισε για την αποτροπή και τον περιορισμό της διασπορας της πανδημίας COVID19 να ορίσει τέσσερα (4) επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επίπεδο επιτήρησης, επίπεδο αυξημένου κινδύνου, επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνουκαι μητροπολιτικών περιοχών. Τα μέτρα που ισχύουν ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ανα περιφερειακή ενότητα αναφέρονται στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας στον παρόντα ιστότοπο covid19.gov.gr.

 Επισημαίνεται ότι,  λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες από τις 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 αποφασίστηκε να ισχύσουν επιμέρους εξαιρέσεις στους τετραψήφιους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και τα εν λόγω σημεία αντικαθίστανται, κατόπιν τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 (Β’ 534) κοινής υπουργικής απόφασης στα σημεία 6 και 9 της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1.

Για επιπλέον ενημέρωση παρατίθεται η κατωτέρω σχετική νομοθεσία:

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/2021-ΦΕΚ Β΄586/13.02.2021

Δ1α/Γ.Π.οικ. 10604/2021-ΦΕΚ Β΄643/18.02.2021