Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

       A/A        ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
30.Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι• Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων υπό τους εξής όρους: o Ένα (1) άτομο ανά 16 τ.μ. o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων. o Επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο. o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων. o Δεν επιτρέπονται παραστάσεις και επιδείξεις. o Δυνατότητα λειτουργίας κατ΄ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με self test), εφαρμοζομένων αναλογικά των προβλεπομένων για την πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10

 Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 και 2, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

15. Ανοιχτοί/Υπαίθριοι ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων1η παράβαση: -Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ 2η παράβαση: -Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό.

Η παρούσα ισχύει από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00, με την επιφύλαξη των σημείων 2 και 19 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1.

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43319/9.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3066), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44391/14.7.2021 (Β’ 3112) κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών (Β’ 3112).

ΦΕΚ Β’ 3117/16.07.2021