Με γνώμονα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του ιού SARS COV-2, διατηρείται έως τις 31/5/2021  η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις με  Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία του άρθρου 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896/12-9-2016).

Το μέτρο στοχεύει στην αποσυμφόρηση αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση ατόμων  στο πλαίσιο διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τις οικείες προβλεπόμενες διατάξεις παρατείνεται ομοίως από 01/01/2021 έως και 31/05/2021.

 Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος.

Σχετική Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών