Η χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 75), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1-5- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α` 104) αφορά στον πρώτο μήνα εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€).  Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.

 Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, που η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των πλοίων αυτών μπορεί να περατώνεται ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματος της, οι ναυτικοί είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ` αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Ομοίως, σε περίπτωση που ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, αποναυτολογούνται, κατόπιν αιτήσεως τους είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατ` αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής

ΥΑ 2242.10/50452 (ΦΕΚ Β’ 3243/2020)