Γίνεται δεκτή η αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 – 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν ως δευτερεύων στο Μητρώο του φορολογούμενου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επιβάλλονται κυρώσεις.

Οι μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων (κύριος ΚΑΔ) με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 13/4/2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019. Τυχόν κυρώσεις δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέψουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε.

Α’ 84/13.04.2020

B’ 1858/15.05.2020