Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα στήριξης   μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, καταρχάς με την αυξηση των θέσεων εργασίας  σε 8.500. Συγκεκριμένα  προβλέπεται η επαναφορά 5.000 νέων θέσεων, οι οποίες  είχαν αφαιρεθεί από  το πρόγραμμα το 2018 και οι οποίες θα προστεθούν στις 3.500 κενές  θέσεις του προγράμματος. Επιπλέον αποφασίστηκε η επέκταση των δικαιούχων, με την προσθήκη  όλων των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ακόμη, αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 € στα 750 € μηνιαίως.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι  12 μήνες και  υπάρχει η  δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.