Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες από τους εργοδότες-επιχειρήσεις πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.

Επίσης, καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων δεν υφίσταται όταν οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης.

ΠΝΠ (Α΄84/13.04.2020)