Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας όλων των πολιτών και πρωτίστως των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής, λόγω της επιδημιολογικής επιβάρυνσης τους αποφάσισε την διαφοροποίηση των ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας.

 Συγκεκριμένα, ορίζονται τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων, κατ΄ αναλογία προς τα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό-σημαίνεται με πράσινο χρώμα, μέτριο-σημαίνεται με παστέλ κίτρινο χρώμα, υψηλό-σημαίνεται με κίτρινο χρώμα, πολύ υψηλό-σημαίνεται με κόκκινο χρώμα). 

Στα πεδία εφαρμογής Νο. 1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33 και 34 που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΥΠΑΝΕΠ, θεσπίζονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα, ανά επιδημιολογικό επίπεδο: 

Όπου προβλέπεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, με βάση το επιδημιολογικό επίπεδο στο οποίο εντάσσεται κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο ή το υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, επιβάλλεται μάσκα α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. Σε περίπτωση που μια περιοχή δεν εντάσσεται στη στήλη με το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Στην περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων, επιβάλλονται ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της δημόσιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ενσωματώνεται στο κείμενο της απόφασης.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450-ΦΕΚ Β΄4484/11.10.2020