Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, η κυβέρνηση   συνεχίζει την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής», κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. 

Δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του 6ου κύκλου είναι οι: 

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων. 

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 

β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 22η Φεβρουαρίου 2021 τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, τον μηνιαίο κύκλο εργασιών ΦΠΑ 

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ:

αα) τα μηνιαία ακαθάριστα έσοδα 

ββ) το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2021 που δύναται να τροποποιούνται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή έως την 22η Φεβρουαρίου 2021. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

ΚΥΑ ΓΔΟΥ υπ’ αριθμ. 154/2021 (ΦΕΚ 540/Β΄/11.02.2021)