Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας, προχωρά σε καταβολή αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούλιο 2021 ως εξής: α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού SARS-COV-2 δεν εισπράττουν μίσθωμα: i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού SARS-COV-2 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ του μη καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος.

Με την Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ14/22 (ΦΕΚ Β’ 1047/9-3-22) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες, σχετικά με τους δικαιούχους και τις διαδικασίες καταβολής και υπολογισμού της αποζημίωσης.

ΦΕΚ Β’ 1047/09-03/22

ΦΕΚ Β’ 3921/25-8-21

ΦΕΚ Β’ 3274/23-07-21

ΦΕΚ Β’ 2830/30-06-21

ΦΕΚ Β’ 2225/26-5-21

ΦΕΚ Β’ 1613/20-04-21

ΦΕΚ Α’ 124/18-07-21