Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, το εν λόγω ποσό δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.

Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα ως την 30η Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει κανένα τμήμα της ενίσχυσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται το ένα (1) ευρώ και στην περίπτωση που το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο από ενενήντα έξι (96) ευρώ αυτό είναι πληρωτέο σε όσες δόσεις προκύπτουν με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης. Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Τέλος, με την Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/70/22 (ΦΕΚ-4603 Β/31-8-22),  ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

ΦΕΚ Β’ 4603/31-08-22

ΦΕΚ Β’ 4092/30-07-22

ΦΕΚ Β’ 3878/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3879/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3880/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3881/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3882/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 2614/27-5-22

ΦΕΚ Β’ 2615/27-5-22

ΦΕΚ Β’ 2626/30-5-22

ΦΕΚ Β’ 2659/30-5-22

ΦΕΚ Β’ 2669/31-5-22

ΦΕΚ Β’ 2670/31-5-22

ΦΕΚ Β’ 2674/31-5-22