Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, το εν λόγω ποσό δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.

Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα ως την 30η Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει κανένα τμήμα της ενίσχυσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η Αυγούστου 2022 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Εναλλακτικά, για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15%. Σε περίπτωση που τα προς επιστροφή ποσά βεβαιώνονται μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη και η δεύτερη μηνιαία δόση καθίστανται καταβλητέες την 31η Αυγούστου 2022, ενώ η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιείται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022.»

ΦΕΚ Β’ 4092/30-07-22

ΦΕΚ Β’ 3878/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3879/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3880/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3881/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 3882/21-7-22

ΦΕΚ Β’ 2614/27-5-22

ΦΕΚ Β’ 2615/27-5-22

ΦΕΚ Β’ 2626/30-5-22

ΦΕΚ Β’ 2659/30-5-22

ΦΕΚ Β’ 2669/31-5-22

ΦΕΚ Β’ 2670/31-5-22

ΦΕΚ Β’ 2674/31-5-22