Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας, παρέχει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19 να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 12η Μαΐου 2021

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Στις Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/420/21 (ΦΕΚ-1689 Β/25-4-21) και ΓΔΟΥ/432/21 (ΦΕΚ-1799 Β/29-4-21), ρυθμίζονται επίσης, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι παραπάνω επιχειρήσεις, τις διαδικασίες υποβολής αίτησης, χορήγησης και καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της ενίσχυσης, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/432/21 (ΦΕΚ-1799 Β/29-4-21) αίτηση η οποία απορρίφθηκε, γιατί δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 19η Απριλίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση υποβάλλεται έως την 12η Μαΐου 2021.

ΦΕΚ Β’ 1876/10-05-21

ΦΕΚ Β’ 1799/29-04-21

ΦΕΚ Β’ 1689/25-04-21