Μετακινήσεις
 • Στα φυσικά πρόσωπα που μετακινούνται με ψεύδη δήλωση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων(300) ευρώ και στους εργοδότες πρόστιμο πεντακοσίων (500 ευρώ)
Μάσκα
 • Στα φυσικά πρόσωπα που δεν φορούν μασκα διοικητικό πρόστιμο εκατό πενήντα (150) ευρώ.
Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’ 131)
 • Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από επιχειρήσεις
  • Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
 • Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από φυσικά πρόσωπα
  • Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
 • η χρήση μάσκας ή υπέρβαση του ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή
  • Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 • Μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και διαγνωστικού κέντρου
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας
 • Μη τήρηση μέτρων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και άλλες κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:
  1. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
  2. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
  3. Στους ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, καθώς και τυχόν τρίτους που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  4. Στους εργαζομένους, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη υποβολής τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο.
  5. Στους εργοδότες των εργαζομένων που υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά παράβαση.
  6. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για παράβαση της μη τήρησης του επισκεπτηρίου.
Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετέςΜη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας

 • Διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις
 • Μη λήψη της απαιτούμενης άδειας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
  • 1η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
  • 2η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
 • Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
  • 1η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ
  • 2η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–παρευρισκομένων/αποστάσεων, τήρηση των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης
 • Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.
  • 1η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  • 3η παράβαση:
   α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
   β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
 • Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.
  • 1η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
   25%-50%, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
   50%-75%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ
   >75%, δέκα χιλιάδες (10.000)
   -Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
   25%-50%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
   50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
   >75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
   -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  • 3η παράβαση:
   α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
   β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
 • Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και έως 300 τ.μ.
  • 1η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
   25%-50%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ
   50%-75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
   >75%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
   -Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
   25%-50%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
   50%-75%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
   >75%, πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
   -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  • 3η παράβαση:
   α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
   β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
 • Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.
  • 1η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
   25%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
   50%-75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
   >75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
   -Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση:
   -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
   1%-25%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
   25%-50%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
   50%-75%, σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
   >75%,πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
   -Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  • 3η παράβαση:
   α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
   β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
Μεταφορές
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.)
  • Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση

 

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ
  • Είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφότερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ

 

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες
  • Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
  • Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

 

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια
  • Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ
  • Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

 

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
  • Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,
  • Στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

 

 • Μη τήρηση απαγόρευσης μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
  • 1η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
  • 2η παράβαση: 
   Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων
  • Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα
Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών]/Εμποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
 • Μη τήρηση των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές
  • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
 • Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας
  • 1η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση:
   Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
Υποχρέωση ραντεβού
 • Μη τήρηση της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου
  • 1η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
  • 2η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων
  • 1η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
  • 2η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες
 • Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων
  • 1η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ
  • 2η παράβαση:
   – Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών
  • Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού
  • Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση της παρούσας διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
  • Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας χώρων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται δια της παρούσας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.