Προς εναρμόνιση με τις δράσεις πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού προβλέπεται οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την 20η.03.2020. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως, στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Ωστόσο, η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικώς.

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196_23.03.2020, ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ εγκύκλιος