Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόμενους, επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Η δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΚΥΑ:  12998/232/23.03.2020 – Φ.Ε.Κ. Β’ 1078/28.03.2020