Η κυβέρνηση προχωρά στη καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού:

α) ύψους 534€ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, στους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, στις συμπλοιοκτησίες, στις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε)., καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, εκτός των ΑΕ, οι οποίες απασχολούν από 0 έως 20 εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα , υπό τη προϋπόθεση ότι έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, και για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους ανωτέρω δικαιούχους, εφόσον εφόσον έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ και τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ , είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, και και και για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας.

Με την απόφαση αυτή (B’2371/16.06.2020) προσδιορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ειδικότερα θέματα για την χορήγηση της αποζημίωσης.

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ.

B’ 2377/16.06.2020

Αριθμ. ΓΔΟΥ 199/19.08.2020 (ΦΕΚ B’ 3460)