• Απαλλαγή για τους εκμισθωτές ακινήτων του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε (40%) και έκπτωση 20% στις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που αναλογούν στο εναπομείναν 60%

Η Κυβέρνηση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζημιάς από απώλεια εισοδημάτων των εν λόγω προσώπων, προχωράει στην απαλλαγή του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στο ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού (δηλαδή το 40%), για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο του μειωμένου ενοικίου. Επιπλέον, οι εκμισθωτές, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά (πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων).

A’ 104/30.05.2020